نرم افزار مدیریت دانش

 • مدیریت دانش در واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات


  مدیریت دانش در واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات


  به منظور شناخت مدیریت دانش ابتدا نیاز به تعریف مناسبی از دانش می باشد. دانش در مفهوم عام اطلاعات بدست آمده از طریق مطالعه، تمرین و تجربه افراد می باشد. بطور مثال با خواندن کتاب شنا نمی توان شنا کردن آموخت به عبارت دیگر صرفاٌ با داشتن اطلاعات نمی توان به دانش دست یافت، تجربه و ممارست در اخذ دانش نیز امری حیاتی است. در برخی از امور، اطلاعات نقش مهمی (مهارتهای ذهنی و فکری) دارند، در برخی از امور، تمرین و ممارست (مهارتهای بدنی) و در برخی اطلاعات و تمرین هر دو نقش مهمی (مشاغل تخصصی) دارند. دانش سازمانی دارای پیچیدگی فراتری از دانش فردی است. در واقع دانش کل سازمان را می توان برآیند "دانش افراد سازمان+دانش کسب و کار سازمان" تلقی نمود. می توان گفت نسخه حاضر و آماده ای برای مدیریت دانش نمی توان تجویز نمود. سازمانها با توجه به نوع کسب و کار، اندازه، فرهنگ سازمانی و اجتماعی، برهه ای از زمان، نوع خدمات، موقعیت اجتماعی، نوع فعالیت، اندازه، نوع مالکیت، نوع استخدام پرسنل و روابط سازمانی نیاز به مدیریت دانش نوع مناسب و درخور خود دارند. در مدیریت دانش در مقیاس سازمانی، شناسایی دانش سازمانی مهم ترین عامل حصول موفقیت است. رویکرد ضمنی و صریح به دانش جهت تشریح دانش سازمانی نقش به سزایی دارد:
  ـ "دانش افراد سازمان" یکی از موارد نا ملموس و فرار می باشد که بالطبع به سختی می توان آن را مدیریت نمود و غالباً در رده دانش ضمنی ارزیابی می گردد. و نیاز به آموزش، حفظ، توسعه و تصریح شدن دارد. در واقع، دانش ضمنی شخصی بوده و فرموله کردن آن بسیار مشکل است. این نوع از دانش که از طریق تسهیم تجربیات با مشاهده و تقلید کســـب می شود و ریشه در اعمال ،رویه ها ،تعهدات ، ارزشها و احساسات افراد دارد قابل کد گذاری نیست و ضمناً از طریق یک زبان مخابره نمی شود و دانش افراد از منظر سازمانی حائز اهمیت می باشد. رویکرد سازمان در بدو استخدام با گزینش عملی و طی دوره های همسنگسازی شروع و در ضمن خدمت نیز به منظور ارتقا و همپایی با احتیاجات شرکت و سازمان با طی دوره هایی مناسب و مورد نیاز می تواند عامل موفقی برای حفظ و توسعه سطح دانش افراد سازمان باشد. در پایان دوران خدمت نیز برای انتقال دانش و دانسته کاری شغلی به نیروهای جایگزین بایستی از مکانیزم های مناسب بهره برد.
  ـ "دانش کسب و کار سازمان" غالباً به مثابه دانش تصریحی است تا دانش ضمنی. در اکثر موارد از تصویر ارکستر برای نمایش نظم و هماهنگی بهره می برند ولی این کار در سازمان پیچیده تر است. اعضای یک ارکستر هرچند کار سختی دارند ولی می توانند با تمرین و ممارست به حد مطلوب برسند. ولی عوامل دخیل در کسب و کار بصورت دائمی در حال تغییر می باشند و به همین دلیل نیاز به تدوین راهبردهایی برای اخذ، پایش، نشر، ارائه و توسعه دانش کسب وکار بصورت پویا می باشد. با توجه به پیشرفتهای فن آوری بهره بردن از این امکانات به منظور افزایش کیفیت، سهولت و کاهش هزینه ها می تواند از مصادیق مورد نیاز دانش "کسب وکار" تلقی شود. با توجه به توسعه روز افزون سازمانها و فن آوری، نیازمندیهای جدید به اطلاعات و فهم دانش سازمانی نیز گسترش یافته است. مدیریت دانش می تواند در چگونگی ارائه، نشر دانش بر کارائی (خوب کار کردن) و اثر بخشی (کار خوب انجام دادن) سازمان بیافزاید. طبق نظر محققین، دوره سازمانهای وظیفه گرا به پایان رسیده و لازم است که سازمان به همان شکلی در تولید دانش کاربردی خود حرکت می کند دربه اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش نیز بین کارمندان خود موثر باشد تا کارمندان توانایی انجام وظایف متعدد محوله بصورت فرایند گرا را کسب کنند.
  از منظر دانش شرکتها و سازمانها و حتی کشورها به دو طبقه منبع گرا و دانش محور تقسیم میشوند. سازمانهای منبع گرا به عصر صنعتی و سازمانهای دانش گرا به عصر اطلاعات تعلق دارند. کشورهای دانش محور در حال انتقال فرایندهای منبع گرا به کشورهای در حال توسعه هستند. و از جمله تحدیدات می توان فاصله دیجیتالی-دانشی و منبع گرا ماندن را نام برد و از جمله فرصتها نیز تلاش برای ورود مقتضی به عصر اطلاعات و دانش محور شدن می باشد و نیز در خصوص شرکتها می توان گفت که روز به روز به سمت دانش محور شدن پیش می روند.
  با توجه به اینکه هدف ارائه متنی در خصوص تبین مدیریت دانش برای واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها می باشد لذا منظور نمودن مشخصات واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات به موضوع بحث حائز اهمیت می باشد. واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات جزیی از واحد های ستادی می باشد . بالطبع فعالیتهای اصلی واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی فن آوری اطلاعات مناسب برای سازمان، طراحی و اجرای و نگهداری سیستمهای مناسب و ارائه خدمات جاری مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. بنا براین واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات جز سازمانهای دارای فعالیتهای پیچیده، گستردگی خدمات، نیاز به آموزش های متمادی و بروز، نیاز به سازماندهی سریع و گسترده به همراه رعایت استاندارد های متعدد قرار دارد. اصولاً در خصوص سیستمهای مدیریت دانش سه مولفه اساسی پرسنل، سازمان و فناوری مدد نظر قرار می گیرند:
  ـ کارمندان فناوری اطلاعات و ارتباطات غالباً دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با رایانه می باشند. بنابراین کارمندان جدیدالاستخدام نیاز به آموزشهای بدو استخدام فنی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت رسیدن به حد مطلوب را دارند (qualification). با توجه به اینکه عمر مفید دستاورد های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ندرت بیش از ۵ سال می باشد برای جلوگیری از رخوت و رسیدن به نگرش متناسب با دوره زمانی معاصر طی دوره های مدون و روزآمد برای پرسنل از ضروریات توجه به امور دانش مدار سازمان به منظور نیل به تداوم کسب و کار می باشد. با توجه به دست آورد های جدید بهره مندی از E-LEARNING راهکاری مناسب برای توسعه دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. با توجه به اینکه پرسنل واحد در رده کارمندان دانشی هستند نیاز به ایجاد بانک اطلاعاتی از پرسنل شامل دوره های طی شده، تخصصها، پروژه های انجام داده، علاقمندیهای کاری و غیره بوده که روز آمد گردد.
  ـ با توجه به اینکه عمده وظایف واحدفناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی فن آوری روز مناسب با نیاز سازمان، انجام طراحی، پیاده سازی، نگهداری و توسعه سیستمهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات می باشد. لذا به منظور شناخت بهتر امور و عملکرد، بهره مندی از سیستمی حاوی اقدامات اولیه قبل از شروع به طراحی، مستندات تهیه سیستمهای فناوری اطلاعات، مستندات نگهداری و توسعه، مستندات بهره برداری برای هر یک از پروژه های سازمان می تواند به مدیریت دانش در خصوص امور اجرایی در سازمانهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات کمک شایانی داشته باشد. در کنار این سیستم ایجاد بانک اطلاعاتی شامل سیستمهای فناوری اطلاعات حاوی اطلاعاتی از قبیل پرسنل طراحی، پرسنل پیاده سازی، واحد کاری، کاربران، مشخصات فنی و نیازمندیهای آتی بعنوان مکمل می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً مدیریت دانش متدها و پارادایمهایی از قبیل EFQM، BPR، TQM، EA، ITSP، ISO۹۰۰۰، ISO۲۷۰۰۰،ISO۲۰۰۰۰ تداوم کسب و کار، مدیریت نوآوری، مدیرت تکنولوژی، مدیریت پروژه و... را در بر می گیرد. هریک از این متدها برای اجرا در سازمان بر اساس مدل دانش خود ایجاد می گردند بنابراین مدیریت آنها نیز بهتر است که در سیطره مدیریت دانش قرار بگیرد. با توجه به ظهور روز افزون این متدها، مدیریت دانش نیاز به نگرشی جامع به منظور جلو گیری از دوباره کاریها و تضادها، کاهش هزینه های اجرایی، تجمیع رویکردها و پارادیمها و تعیین ترتیب و اولویتها ارائه می کند. این روشها (استانداردها و پارادیمها) غالبا در خصوص شناسایی، چهار چوب، پیاده سازی، نگهداری و توسعه در برخی از امور فصل مشترک دارند که مدیریت آنها نیز در مدیریت دانش رقم می خورد. ضمناً توجه به رویکرد شبکه ای در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا بر تغییرات سریع فن آوری اطلاعات نیز یکی از الزامات برای رسیدن به اهداف مدیریت دانش است.
  ـ یکی از موارد قابل تامل در مدیریت دانش توجه به پویایی و گذرا بودن فن آوری اطلاعات می باشد که در مدیریت دانش مختص به واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بایستی لحاظ گردد. لذا در سیستم مدیریت دانش واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و نهادینه سازی فن آوری های نوین نقش مهم و تعیین کننده ای بازی می کند. ایجاد واحدی درون سازمانی که بتواند این تازه ها را شناسایی، آماده سازی برای اجرا، اجرا و نهادینه کند نیز یکی از الزامات مدیریت بهینه دانش است. بطور مثال درک مزایای OPEN SOURCE برای مدیریت فرایند کسب وکار و استفاده از برنامه های پیش ساخته به جای کد نویسی صرف و از ابتدا برای موارد BMP، CRM، SCM و غیره یک نمونه بارز است.
  لازم به ذکر است که راهکار ارائه شده تنها در حد شمارش دانش سازمانی برای واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که در صورت حصول، نیاز به بازبینی و توسعه مستمر جهت رسیدن به سیستم مدیریت دانش فراگیر در سازمان را می طلبد.

 • آموزش مدیریت دانش

   
   
   
   
   
   
   
   
 • استقرار مدیریت دانش

 • برگزاری سمینار مدیریت دانش

  سمینار مدیریت دانش در محل شرکت نیروگستر نادین  در تاریخ 1396/01/17  برگزار گردید. 

  در این سمینار  ضمن معرفی ویژگیهای سیستم مدیریت دانش  نادین   به نقش آن در مدیریت و جمع آوری دانش های سازمانی در صنایع مختلف اشاره گردید.

  این سمینار  با تبیین مفاهیم، روندها و چالش های بهره مندی از نظام های مدیریت دانش در حوزه های خدمات مالی با تأکید بر بانک و بیمه ها برگزار گردید. در این جلسه  اعضا   ویژگی ها ی نظام  مدیریت دانش ،

  الزامات دانش پذیری و مدیریت دانش، مدیریت دانش در صنایع ، نتیجه گرایی در مباحث مدیریت دانش و همچنین ملاحظات و چالش های موجود را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

  در بازار پر رونق و رقابتی سال جاری ، مدیریت بهینه منابع  دانشی ارزشمند سازمان موجب استفاده از فرصتهای ناب پیش رو خواهد شد . منابعی که در بستر IT و در قالب نرم افزار مدیریت دانش  قابل مدیریت خواهند بود.

   

 • بکارگیری مدیریت دانش در ارتقاء نظام زندانبانی ضروری است

  مدیرکل زندانهای استان قزوین بر لزوم بکار گیری مدیریت دانش در ارتقاء نظام زندانبانی تأکیدکرد و آنرا در برنامه های تأمینی وتربیتی زندانها اثربخش دانست.

  به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضافراست طلب ظهر شنبه در جمع مدیران ومسؤلین زندان مرکزی به نقش مدیریت دانش در زندانها اشاره کرد واظهارداشت: بکارگیری دانش وتخصص کارکنان در مواقع برنامه ریزی و تصمیم گیری،   به عنوان منبعی موثرتلقی می گردد. باید به نحو مطلوب و شایسته در این زمینه سرمایه گذاری نمود تا سبب افزایش اثربخشی برنامه ها وفعالیتها در زندان شود.

  وی بابیان اینکه دانش به عنوان منبعی برای ارتقای سازمانها ضروری و حیاتی است افزود: شرط موفقیت هر سازمانی، دامنه گسترده ای از ایده‌ها، نوآوری‌های راهبردی وخلاقیتهاست. علی رغم ضرورت این مقوله در اثر بخشی برنامه ها، اما هنوز هم به مدیریت دانش به طور جدی توجه نشده است.

  فراست طلب بیان کرد: مدیریت دانش کارآمد، منجر به کاهش خطا و کاهش میزان آسیبهای احتمالی در زندان شده و سرعت حل مسائل و تصمیم گیریها را افزایش می‌دهد. در نظام مدیریت زندانها که دارای سابقه بهره گیری ازمدیریت دانش است، نیازمند این هستیم که دانش نیروی انسانی ارتقاء یابد. بنابراین کسب دانش، سازماندهی، انتقال و به اشتراک گذاشتن با همه کارکنان، هم چنین بروز رسانی آموخته ها آنها ، امری بسیار حیاتی و ضروری است.

  مدیرکل زندانهای استان قزوین خارج شدن نیروی انسانی از چرخه دانش  شغلی را، چالش جدی برای هر سازمانی برشمردو گفت: مدیریت دانش به عنوان یکی از عوامل مهم در جهت تسهیم دانش بین افراد سازمان و هم چنین به عنوان عاملی برای افزایش آگاهی و دانش آنها می تواند سبب همکاری بیشتر اعضاء و به اشتراک گذاشتن تجربیات کارکنان شودو در نتیجه منجربه افزایش کارایی و اثربخشی سازمان گردد. تنها دراین صورت مدیریت دانش  استقرار یافته ودر نظام  زندانبانی پایدار خواهدشد.

  وی تأکیدکرد:نظام مدیریت در زندان ها برای برای علم و دانش زندانبانی  ارزش قائل است و امروز در صدد است  با کسب اطلاعات، طراحی نقشه راه  واستفاده از نیروی متخصص وکارآمد به چشم انداز اهدف و رسالت های سازمانی دست یابد.

  مدیرکل زندانهای استان قزوین در پایان بر ارتقاء سیستم آموزش مستمر، کارآمد و پویا تأکید و ابراز امیدواری کرد: با پیاده سازی زیرساخت های دانش در همه فرایندهای کاری، به سوی تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور گام برداریم.

 • تخفیف ویژه خرید نرم افزار مدیریت دانش

   

  20 درصد تخفیف، خرید نرم افزار مدیریت دانش نادین  (اطلاع رسانی تبلیغی)

   

  جهت خرید نرم افزار مدیریت دانش نادین و یا کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان نیرو گستر نادین در واحد فروش تماس حاصل نمایید و ازاین تخفیف ویژه بهره مند شوید.

 • حادثه پلاسکو از منظر مدیریت دانش

  ارسال به دوستان

  حادثه پلاسکو از منظر «مدیریت دانش»
  کی از علل مهم تکرار این‌گونه حوادث، نبود نگاه پژوهشی و تحقیقی است و در صورتی که این نگاه حاکم باشد، می‌تواند ‌آموزه‌های فراوانی را برای مراجع مختلف علمی و صنفی تولید نماید.

  به گزارش نیزوا، حوادث همواره در حال تکرار هستند، حوادثی که اغلب مشابه بوده و هزینه‌های هنگفتی را برای کشور به همراه دارند، تبدیل شدن این‌گونه حوادث به مسائل ملی و بین‌المللی و درگیر کردن کل اقتصاد کشور با آنها رویکرد کارآمد مدیریتی را می‌طلبد تا از تکرار این حوادث جلوگیری شود و مهم‌تر از هزینه‌های ملموس آن جان ده‌ها شهروند را به خطر نیندازد، تکرار این‌گونه حوادث نشان از رفتارهای مدیریتی واکنشی به آنها است، حوادث همواره اتفاق می‌افتند، ساختمان‌ها می‌ریزند، نیروهای امداد و نجات می‌رسند و بعد از مدتی تخریب و کشته شدن ده‌ها نفر و انجام برخی از اقدامات اداری و دفتری، پروژه پایان می‌یابد، اما چه عاملی باعث تکرار این‌گونه حوادث می‌شود؟ چرا ما از حوادث قبلی یاد نمی‌گیریم تا اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم؟ آموزه‌های این‌گونه حوادث کجا ثبت می‌شوند؟ کجا و میان چه کسانی به اشتراک گذاشته می‌شوند؟ آنچه موضوع مدیریت دانش است و نبودن آن و توجه نکردن به مسأله مهم مدیریت دانش تضمینی در جهت تکرار این‌گونه حوادث را ایجاد نخواهد کرد. یادگیری در عمل یکی از ابزارهای مهم در کشورها و اقتصادهای مبتنی بر دانش است، سازمان‌های یادگیرنده یا اقتصاد مبتنی بر دانش همواره در حال یادگیری هستند و از حوادثی که اتفاق می‌افتد به عنوان یک فرصت یادگیری استفاده می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های حوادث آتی را کاهش داده و از بروز موارد مشابه جلوگیری نمایند.

  در مدیریت دانش حوادث، انتظار این است که در هر حادثه‌ای گروه‌های تخصصی تشکیل شوند، خبرگان مربوط به حوادث از ابعاد مختلف و از منظر گروه‌های تخصصی مثلاً اسکلت فلزی، بتون، سازه‌ها، برق، گاز و آب گرد هم آمده و مسائل را نه به عنوان رفع و واکنش برای شرایط موجود، بلکه با نگاه تحقیق و مطالعه و بررسی نگاه کنند، در حادثه پلاسکو درهم‌تنیدگی سازه‌های فلزی چگونه و به چه شکل اتفاق افتاد؟ چند درصد از تخریب چنین حوادثی از بعد مکانیکی بوده و چنددرصد الکتریکی؟ در حادثه اتفاق افتاده کابل‌های آتش گرفته در چه وضعیتی بودند؟ آیا مقاومت لوله‌های انتقال گاز برای جلوگیری از انفجار کافی بوده است؟ آیا لوله‌های آب در چنین شرایطی در برابر آتش‌سوزی مقاوم بوده‌اند؟ چه انفجارهایی در این شرایط می‌تواند اتفاق بیفتد؟ آیا نگهداری مواد سوختنی و اشتعال‌زا در یک ساختمان 17طبقه موضوعی منطقی است؟

  در مدیریت دانش کمیته‌های تخصصی یا به عبارتی COP ها تشکیل می‌شوند و مطالعه آنها جنبه آکادمیک نیز پیدا می‌کند. هر حادثه‌ای برای آنها جنبه یادگیری و انتقال دانش دارد تا صرفاً اقدام برای قطع‌آب و برق و گاز و امثالهم. یکی از علل مهم تکرار این‌گونه حوادث نبود نگاه پژوهشی و تحقیقی است و در صورتی که این نگاه حاکم باشد، می‌تواند درس‌آموزه‌های فراوانی را برای مراجع مختلف علمی و صنفی تولید نماید. ما همواره در رفع و جمع‌آوری آوار از بیل مکانیکی استفاده می‌کنیم. سؤال این است که آیا این ابزار برای این نوع از کار مناسب است؟ آیا بیل مکانیکی منجر به وارد کردن صدمه‌های شدید به کسانی که زیر آوار مانده‌اند، نخواهد شد؟ در صورتی که ما نگاه دانشی نداشته باشیم، همواره بر‌اساس آزمون و خطا عمل خواهیم کرد و برخورد با این‌گونه مسائل همواره موقتی و گذرا خواهند بود. در زمان جنگ تحمیلی و حوادث قبلی تجارب بسیار زیادی در برخورد با این‌گونه مسائل کسب شد، هنگام بمباران منازل مسکونی و خارج کردن جان‌باختگان، تجارب متعددی حاصل شد، ولی آیا این تجارب در حوادث فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

  در مدیریت دانش حوادث، در گام اول ما به دنبال شناسایی دانش حوادث مشابه هستیم، مطالعه در حوادث مختلفی که در داخل و خارج از کشور و به صورت مشابه اتفاق افتاده است و تجزیه و تحلیل علل بروز آنها و اثرات هر‌کدام از ابعاد اقتصادی و اجتماعی. این بخش از کار وظیفه کمیته بحران است تا بتواند بانک اطلاعاتی کاملی از حوادث و علل آن را جمع‌آوری و در دسترس قرار بدهد، در صورتی که مدیریت بحران این بانک اطلاعاتی را داشته باشد در هنگام بروز یک آتش‌سوزی همانند پلاسکو، کلیه تصمیمات باید از قبل گرفته شده و وظیفه همه دستگاه‌ها مشخص شده باشد. در گام دوم، کمیته بحران باید به دنبال خلق دانش باشد، بدین معنی که بتواند تمامی مطالعاتی که در‌خصوص حوادث قبلی انجام داده است را با شرایط فعلی تطبیق داده و راهکارهای دانشی برای به حداقل رسانیدن این‌گونه حوادث را شناسایی و در دسترس قرار بدهد، معمولاً برخی از اقدامات در این‌گونه حوادث به صورت آزمون و خطا انجام می‌شود. کمیته بحران در روز سوم تصمیم به استفاده از ابزارهای خاصی می‌گیرد در حالی که اگر مطالعات قبلی و دانش مربوطه شناسایی و خلق شده باشد، وقتی انبوهی از مردم که در این‌گونه حوادث شاهد هستیم که با تجمع خود مانع از کمک‌رسانی امدادها می‌شوند و کمیته بحران به دنبال پراکنده کردن مردم است، این به معنی برخورد از نوع واکنشی و غیر‌دانشی است، یعنی ما از قبل برای این‌گونه حوادث سناریوهای از پیش تعیین شده نداریم و منتظر واکنش در قبال عکس‌العمل مردم هستیم.

   در گام سوم تمامی یافته‌های این‌گونه حوادث باید در بانک‌های اطلاعاتی ثبت شود. عکس‌العمل مردم، توانایی تجهیزات اطفای حریق، علل بروز حادثه، مدت‌زمان رسیدن به محل حادثه، یافته‌های مرتبط با اطفای حریق، یافته‌های مرتبط با حضور نیروهای متعدد انتظامی، کشوری و...، علل کند شدن عملیات، کمبودهای تجهیزاتی و وسایل اطفای حریق، تصمیمات گرفته شده، خطاها و اشتباهات در تصمیمات، وسعت حادثه، اثرات روانی و غیر‌روانی، علل ریشه‌ای احتمالی شناسایی شده برای حادثه از جمله مواردی هستند که در صورتی که در سیستم بانک اطلاعات دانشی مدیریت بحران ثبت نشود، در بحران‌های بعدی باید دوباره از ابتدا بحران را به صورت واکنشی مدیریت نماییم. در گام چهارم باید اطلاعات ثبت شده در اختیار کلیه علاقه‌مندان و پژوهشگران، مراکز ایمنی و آتش‌نشانی گذاشته شود تا بتوانند با مطالعات در آنها هرگونه حوادث قبلی و پیش‌رو را شبیه‌سازی نمایند، به اشتراک‌گذاری دانش یکی از ملزومات اساسی در مدیریت دانش و یادگیری است، ما همواره از به اشتراک‌گذاری ضعف‌ها و شکست‌های احتمالی خود هراس داریم، در حالی که هر شکستی، فرصتی برای بهبود است. اگر ما با جرأت بپذیریم که مقصران اصلی این‌گونه حوادث چه کسانی هستند، به راحتی می‌توانیم از تکرار آنها جلوگیری کنیم. اگر علل ریشه‌ای بروز این‌گونه حوادث را پنهان نکنیم، قطعاً می‌توانیم از هزینه‌های کلان ملی، انسانی و اقتصادی جلوگیری کنیم. نباید به حوادثی مثل پلاسکو صرفاً با یک حادثه آتش‌سوزی ساده در خیابان جمهوری نگاه کنیم، بلکه عواقب این‌گونه حوادث، ملی و بین‌المللی بوده و اثرات منفی بر ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی کشور وارد می‌کند، در مدیریت دانش نمی‌توان علل شکست‌ها را پنهان کرد و از کنار آن به سادگی گذشت.

  در گام پنجم، به‌کارگیری دانش حاصله از حوادث و دانش حاصل از یافته‌ها و آموزه‌ها در برخورد با حوادث جدید می‌باشد، 3 سال پیش حادثه مشابهی در خیابان جمهوری اتفاق افتاد و الان هم این حادثه تکرار شد و بعید است که مشابه آن در آینده اتفاق نیفتد، مدیریت بحران برای پیشگیری از بروز این‌گونه حوادث چه آموزه‌هایی را کسب، ثبت و به کار می‌گیرد. توسعه این‌گونه حوادث و تکرار آنها قطعاً به معنی نبود یک رویکرد مدیریت دانش است، در مدیریت دانش ما نباید به دنبال اختراع مجدد چرخ باشیم، بلکه باید علل شکست‌ها و موفقیت‌ها را پیدا کرده  و هزینه‌های اجتماعی را کاهش بدهیم

  در این حادثه تمامی مسئولان و مدیران و بویژه نیروهای امداد زحمات زیادی را متحمل شدند و اثبات کردند که حتی آنهایی که شهید نشده‌اند، شهدای زنده هستند که از جان و مال خود گذشته و برای نجات جان مردم، شب و روز را مانع خدمت‌شان نمی‌دانند، آنان که در فضایی آلوده از دود حاصل از آتش‌سوزی و زیر آوار در حال ا‌مدادرسانی و تلاش هستند، قطعاً ارزششان بیش از آن است که گفته می‌شود، باید از زحمت آنان درس گرفت و این آموزه‌ها را منتقل کرد تا شاهد حوادث مشابه و جان‌باختن این‌گونه عزیزان در این‌گونه حوادث نباشیم.

  منبع:ایران

 • مدیریت دانش

  نرم افزار سفارشی مدیریت دانش نادین :

  نرم افزارمدیریت دانش نادین برپایه بروزترین تکنولوژی‌ها و استانداردهای برنامه‌نویسی جهانی پیاده سازی گردیده است. از جمله تکنولوژی برتر این سیستم می توان به موارد زیراشاره نمود:

  • Single Page Application
  • Net Framework 4.5.
  • Web API
  • C#
  •  SQL Server 2014

  این سیستم تحت وب بوده و دسترسی کاربران به ویژه مدیران ارشد از هر نقطه جهان را به کمک اینترنت حتی از طریق تلفن همراه امکان‌پذیر می نماید و همچنین برای کلیه کاربران ، کاملا کارتابل محور بوده و دارای محیطی کاملا فارسی است. 

  این سیستم قابليت كسب، خلق، ارزيابي، ذخيره‌سازي، تسهيم و بازيابي دانش‌هاي خلق شده توسط پرسنل سازمان در حين فرآيندهاي كاري را به شيوه‌اي کارآمد و در تمامی سطوح سازمان فراهم می نماید . بصورت کاملا سفارشی و با توجه به سطح بلوغ سازمان در اختیار کاربران قرار می گیرد و لذا کلیه نیازهای دانشی سازمان را پوشش خواهد داد .

   


  لیست ویژگیهایی نرم افزار مدیریت دانش نادین 

  • نا محدود بودن تعداد کاربران
  • اطلاعات پایه  شامل تعریف : پست سازمانی ، واحد سازمانی ، مشخصات فردی پرسنل ، تعریف حوزه دانشی  ، تعریف گروه دانشی ،تعریف موضوعات دانش ، تعریف انجمن ، تعریف کمیته دانش
  • چارت سازمانی پویا 
  • قابلیت تعریف انواع انجمن های خبرگی
  • قابلیت  عضویت پرسنل در انجمن های خبرگی  و تائید یا عدم تائید  توسط مدیر دانش انجمن
  • مدیریت درخت دانش
  • ثبت دانش های آشکار 
   • قابلیت  تعریف سند دانش (Article)
   • ثبت سند بصورت پیش نویس 
   • قابلیت درج پرسش و پاسخ هوشمند دانشی
   • قابلیت  اعلام نظرکاربران  بر روی پرسش و پاسخهای درج شده   
   • قابلیت ثبت FAQ از پرسش و پاسخ توسط خبرگان 
   • قابلیت ثبت روشهای رفع مشکل  عیب یابی (TroubleShooting)
   • ثبت سند بصورت عادی ، محرمانه ، فوق سری و ارائه الگوهای امنیتی مناسب برای هر سند 
   • امکان ضمیمه نمودن  فایل در کلیه مراحل بصورت نامحدود
  •  ارزیابی دانش  ثبت شده توسط مدیر دانش انجمن
  • ارسال به کمیته دانش  توسط مدیر دانش
  • بررسی دانش توسط کمیته دانش  در صورت لزوم
  • ثبت امتیاز دانش بر اساس شاخصهای دانش
  • محاسبه امتیاز های دانش 
  • انتشار دانش توسط کمیته دانش در رسته (قابل انتشار عمومی ، قابل انتشار خبرگان ، قابل انتشار مدیران و......)
  • مدیریت اعتبارسنجی دانش
  • قابلیت تعریف دوره های بروزرسانی دانش
  • مشاهده وضعیت سند دانش ثبت شده توسط کاربران در هر لحظه 
  • اتاق فکر
  • کارت ردیابی دانش
  • ارائه طرحهای انگیزشی 
  • گزارشات متعدد (مخزن دانش فردی ، موضوعات موردعلاقه و......)
  • گراف دانش 
  • محاسبه امتیاز دانش کل سازمان
  • مقایسه رشد دانش در سالهای مختلف 
  • معرفی دانش برتر ، خبره برتر 
  • معرفی درصد فعالیت افراد ، گروهها و کمیته دانش  و انجام محاسبات انگیزشی 
  • مکانیزم جستجوی پیشرفته 
  • تعریف شرکت های متعدد زیرمجموعه یک هلدینگ بر روی یک پایگاه داده‌ی مشترک پشتیبانی می شود و امکان تبادل اطلاعات بین شرکت ها و خلاصه‌سازی و تجمیع اطلاعات بر روی شرکت هلدینگ را دارا می‌باشد.
  • این سیستم بصورت هدفمند و براساس رویکرد انجمن های خبرگان عمل می نماید لذا از انتشار اسناد فاقد تائیدیه مدیر دانش جلوگیری می گردد. 
  • وجود رویه های مختلف برای شناسائی دانش و کسب آن از افراد ( ثبت مهارت ، تجربه ، داستان سرائی ،مقاله ، پرسش و پاسخ و....)

   

  دریافت کاتالوگ 

   

 • مدیریت دانش در سازمان‌ها

  مدیریت دانش در سازمان‌ها

   

  مدیریت دانش در سازمان‌ها
  مقالهء حاضر حاوی مباحثی دربارهء این است که چگونه می‌توان فرآیند مدیریت دانش را به فعالیتهایی در زمینهء ایجاد دانش، اعتبار بخشی به دانش، نمایش و عرضهء دانش، اشاعهء دانش و فعالیتهای بهره‌گیری از آن تقسیم‌بندی نمود. سازمان‌ها به منظور استفاده از دانش باید به سرعت در فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش موازنه ایجاد کنند. عموماً برقراری چنین موازنه‌ای نیازمند ایجاد تغییرات در فرهنگ سازمانی، فناوری‌ها و فنون است. برخی از سازمانها بر این باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت کرد. تمرکز صرف بر این سه عامل به ادامه فعالیت‌های رقابتی سازمان‌ها کمک نمی‌کند بلکه تعامل بین این‌ها است که به شکل مؤثری سازمان را در زمینهء مدیریت دانش خود توانمند می‌سازد. با ایجاد یک محیط کاری پویا و آموزنده سازمان‌ها می‌تواند پیشرفت‌های رقابتی‌شان را حفظ کنند.
  ● مقدمه
  در سالهای اخیر «مدیریت دانش» به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون تجاری تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانهای با قدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند.
  منابع نقد و بررسی و چشم‌اندازهای رقابتی سازمان‌ها نشان دهندهء تأثیرات این دیدگاه در عرصه‌های استراتژیک سازمان‌های تجاری است. (نلسون و وینتر، ۱۹۸۲) اگرچه مدیریت، آگاهی از پتانسیل‌های منابع دانش است، اما هنوز اتفاق نظری دربارهء ویژگیهای این دانش و روشهای بهره‌گیری از آن وجود ندارد. محققین و دانشگاهیان دیدگاه متفاوتی در خصوص مدیریت دانش اتخاذ کرده و گستره‌ای از راه‌حل‌های فناوری تا مجموعه‌ای از دستورات عملی را در نظر دارند. به عنوان مثال اکثر مدیران تجاری، قابلیتهای کامپیوترها و فناوری‌های ارتباطی را در مدیریت دانش باور دارند، این افراد استدلال می‌کنند که فناوری اطلاعات می‌تواند از انبوه اطلاعات ذخیره شده در منابع قدیمی مانند مراکز فروش، کارت‌های اعتباری مشتریان، فروشهای تبلیغاتی و اطلاعات مربوط به تخفیف‌های مقطعی، «دانش» فراهم آورد. یا برخی دیگر بر این باورند که «دانش» در ذهن انسانها است و آموزش کارکنان و انگیزهء عوامل کلیدی مدیریت آن به شمار می‌روند.
  مؤلف در این مقاله دیدگاه مبسوطی به مقولهء دانش داشته و بیان می‌دارد که تعریف مدیریت دانش صرفاً از منظر فناوری یا سیستم‌های اجتماعی، سبب انحراف به سمت یک دیدگاه و غفلت از دیگری است. همانگونه که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد، سیستم‌های اجتماعی و فناوری در مدیریت دانش به یک اندازه مهم هستند. تبدیل داده و اطلاعات به یکدیگر به واسطه فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد ولی فناوری اطلاعات گزینه ناتوانی برای تبدیل «اطلاعات» به «دانش» است. عوامل اجتماعی، «دانش» و «اطلاعات» را بهتر به یکدیگر تبدیل می‌کنند اما همین عوامل در تبدیل «داده» به «اطلاعات» کند هستند. این یکی از دلایلی است که ما اعتقاد داریم مدیریت دانش از طریق بهینه‌سازی دو عامل زیر سیستم‌های اجتماعی و فناوری بهتر انجام می‌شود. ریشه‌های این دیدگاه را می‌توان در چشم‌اندازهای اجتماعی- فناوری سازمان یافت. (امری، ۱۹۵۹؛ تریست و بامفورس، ۱۹۵۱)
  پژوهشگرانی موفقیتهای شرکتهایی چون Hewlett-Packard, ۳M, Xerox, Scandia AFS, Buck man Laboratories را نتیجه پروژه‌های مدیریت دانش می‌دانند؛ اما به روشنی اصول و فرآیندهای مربوط به مدیریت دانش را تشریح نمی‌کنند. در این مقاله مفهوم مدیریت دانش بیان شده و نشان داده می‌شود که چرا سیستم‌های اجتماعی و فناوری در ارتباط با مدیریت دانش از نقشی حیاتی برخوردار هستند.
 • مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده

  مدیرعامل بورس کالا مدل پیشنهادی برای مدیریت ریسک در حوزه بازار محصولات کشاورزی را تشریح کرد.
   

   

  به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حامد سلطانی نژاد با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه های توسعه اقتصادی در دنیا گفت: پروژه توسعه ای که اخیرا در بورس کالا مورد توجه قرار گرفته، توسعه بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای مالی نوین است. در این میان قرارداد اختیار معامله ، راه حلی مبتنی بر بازار است که تعبیر و تفسیری از قیمت بازاریِ تمام اقداماتی که در فرآیند حمایت از بخش کشاورزی انجام می شود را ارائه می کند.

  وی در تشریح مدل پیشنهادی بورس کالا گفت: این مدل که به دولت برای صرفه جویی در هزینه ها کمک می کند مدل قراردادهای مشتقه همراه با بیمه درآمد است.در قراردادهای اختیار معامله، فروشنده قرارداد متعهد می شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کند و قیمت اعمال نیز قیمتی است که در زمان قرارداد بر روی آن توافق شده و البته تضامینی هم دریافت می شود.

  سلطانی نژاد توضیح داد: اگر از قراردادهای اختیار معامله برای محصولات کشاورزی استفاده کنیم می توانیم دو یا سه ماه قبل از فصل برداشت که امکان برآورد سطح زیر کشت یا محصول کشاورز وجود دارد به هر کشاورز یک اختیار فروش اعطا کنیم که بتواند محصول خود را به دولت یا هر نهاد دیگری که متعهد این اوراق می شود بفروشد.امکان دیگری که در این مدل وجود دارد این است که قیمت این اختیار را دولت می تواند به صورت یارانه پرداخت کند.

  وی اشاره کرد: نکته حائز اهمیت، برآورد دقیقی از محصول قابل برداشت کشاورز است بر این اساس قیمت را در قرارداد اختیار مشخص کرده و تعیین می کنیم کل قیمت یا بخشی از آن را به کشاورز یارانه دهیم و بر حسب سطح زیر کشت هر کشاروز نیز به او اختیار فروش اعطا می کنیم.

  مدیرعامل بورس کالا بیان کرد:همواره دولت ها بخشی از محصولات کشاورزی را به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری می کنند که در این مدل دولت بخشی از ذخایر را در مالکیت خود نگه می دارد و مابقی اختیار ها را به مناقصه عمومی گذاشته و به افرادی  می فروشد که حائز صلاحیت هستند مثل نانوایان، آرد سازها یا سایر صنایع غذایی مرتبط که امکان تحویل گندم از کشاورز را دارند.

  سلطانی نژاد گفت: این آپشن ها قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارند و خاصیت این روش ارزش گذاشتن به حمایت دولت از بخش کشاورزی است به این ترتیب که قیمت این حمایت استخراج می شود و بخش عمده ای از هزینه های تبعی کار کاسته می شود. با استفاده از این روش چالش موجود در ساختار کشاورزی فعلی که فروش محصول به قیمت بسیار نازل به واسطه گران، پیله ورها و کیف به دست هاست، مرتفع می شود.

  این مقام مسئول با اشاره به پتانسیل بالای اقتصاد ما برای توسعه بازار مشتقه، اظهار داشت: امسال ارزش معاملات بازار مشتقه در بورس کالا از ارزش بازار معاملات فیزیکی پیشی گرفت و به میزانی بالغ بر ۱۱/۵ میلیارد دلار رسیده در حالیکه ارزش بازار معاملات فیزیکی حدود ۱۱ میلیارد دلار است.

  سلطانی نژاد با اشاره به تجارب کشورهای مختلف دنیا  افزود: اگر به الگوی اقتصادی آمریکا نگاه کنیم اقتصاد این کشور بر پایه  دو بخش شکل گرفته، بخش نظامی و بخش کشاورزی و در عمل می بینیم اهمیت بخش کشاورزی کمتر از بخش نظامی نیست و به عنوان یک صنعت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است.

  وی این صنعت را همواره با تلاطماتی همراه دانست و گفت: تمامی کشورها از این صنعت حمایت می کنند حتی اگر مجبور به دادن یارانه به بخش کشاورزی باشند.

  مدیرعامل بورس کالا با اشاره به ریسک های حوزه کشاورزی  از جمله جغرافیا،آب و هوا و میزان بارش گفت: ساختار کشاورزی در برخی کشورها از جمله کشور ما ساختار مالکیت خرد بوده و این ساختار نیازمند حمایت است.

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register