مشاوره مدیریت دانش

English

 

فرهنگ دانش محور سازمانی، فرهنگی است که در آن رفتارهایی مانند جستجو، به اشتراک گذاری، همکاری، توسعه و استفاده از دانش تشویق شده و از افراد انتظار می‌رود از بکارگیری مدیریت دانش در درون سازمان حمایت کنند. باید مدیریت دانش را در حول فرهنگ سازمان طراحی کرد.

اگر فرهنگ سازمان شما یک فرهنگ ضد تسهیم دانش است، تسلیم نشوید و از آن دست بر ندارید. ما قویاً باور داریم که کارکنان مایل به تسهیم دانش خود می‌باشند زیرا آنها می‌خواهند سایرین بدانند که آنها دارای دانش هستند.

پس باید این را بدانیم که فرهنگ مدیریت دانش به خودی خود و یا در زمان کوتاه رخ نمی‌دهد، بلکه مستلزم یک طرح فعال و اختصاصی است تا به سمت حالت مطلوب پیش برود. از طرفی نظام منابع انسانی شرکت نقش مهمی در القاء فرهنگ تسهیم دانش در شرکت دارد و باید این اطمینان را در افراد بوجود آورد که به اشتراک‌گذاری دانش از سوی آنها بدون حمایت و پاداش نخواهد بود.

S5 Box

Login