سیستم های مدیریت انبار و تولید

سیستم مدیریت انبار ، تولید،مهندسی   کاملا سفارشی :

سیستمهای حوزه مدیریت تولیدو انبار نادین  با هدف برنامه ریزی و کنترل عوامل تولید (مواد اولیه، ماشین و نیروی انسانی)، ثبت وقایع تولید و تهیه گزارشات تحلیلی برای مدیران ارشد و دیگر بخشهای سازمان تهیه شده اند که با سایر سیستمهای ERP  نادین نظیر نگهداری و تعمیرات، مدیریت منابع انسانی و مالی در ارتباط می باشند. در عین حال این سیستمها قابلیت استقرار مجزا یا یکپارچه با سایر زیر سیستم های ERP نادین را نیز دارند.

سیستمهای این گروه و امکانات مهم آنها عبارتند از :

 

1. تولید
 اطلاعات پایه تولید(ماشین، ایستگاه، شیفت های کاری، ثبت سریال محصول)
 برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 تقویم کاری تولید
 برنامه ریزی تولید (بصورت روزانه، هفتگی،ماهیانه و ...) – بر اساس BOM
 مدیریت ایستگاه های خط تولید
 میدیرت ظرفیت منابع (Detail Capacity Planning) (برنامه ریزی ماشین آلات / نیروی انسانی / ابزار و قالب / موجودی مواد) – بر اساس توقفات
 مدیریت ظرفیت آزمایشی (Rough Cut Capacity Planning) (سرانگشتی)
 مدیریت گلوگاه ها
 مدیریت بودجه
 گزارشات

2. برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)

 تقویم کاری آزمایشی تولید
 پیش بینی برنامه ریزی مواد (بر اساس پیش بینی سفارشات و سهم فروش و BOM)
 تحقق برنامه ریزی مواد
 محاسبه خودکار نیازمندی های خرید و تولید و پیشنهاد تاریخ خرید و تولید هر کالا
 محاسبه بر اساس تاریخ نیاز، تاریخ سفارش، ذخیره احتیاطی، BOM و مواد جایگزین ... .
عملکرد تولید
 تغذیه خط
 درخواست کالا برای تغذیه خط
 3.مدیریت عملکرد تولید
 امکان ثبت خودکار وضعیت تولید با ایجاد ارتباط با سیستم PLC
 ثبت گزارش روزانه تولید
 ثبت ضایعات تولید (تجمیعی / بر اساس برنامه)

 ثبت نیروی انسانی تولید
 گزارشات
بالانس
 کنترل مصرف
4. اطلاعات مهندسی
 اطلاعات پایه (اطلاعات Part No، سریال، نقشه، شماره فنی)
 درخت محصول
 ثبت مواد، ماشین، نیروی انسانی، ابزار
 ثبت تغییرات مهندسی
 تعریف فرمول
 ثبت منابع جایگزین
 برنامه ریزی نمونه اولیه
برنامه ریزی بودجه نمونه اولیه
5. انبار
اطلاعات پایه انبار (واحد های بسته بندی، واحد های اندازه گیری و تبدیل آنها به یکدیگر، تعریف انواع رسید و حواله«خرید، فروش، مصرف»، ثبت لزوم استعلام)
 قابلیت آدرس دهی کالا – انبار شناور
رتبه بندی کالا (قیمت، میزان مصرف، درجه اهمیت)
کنترل زمان انقضا
انبار گردانی
تولید سند مالی
 محاسبه ریال مصرف
قابلیت تعریف FIFO و LIFO
 پشتیبانی از انبار های سریالی و بچ
5. کنترل کیفیت
6. آزمایشگاه
7. کالیبراسیون
8. تعمیرات و نگهداری

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.